Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022

Autorzy i koordynatorzy:

 • Paulina Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka) – nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
 • Magdalena Wojdan – (współautorka) nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
 • Mariusz Berkowski (współautor) – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 • Agnieszka Raźna – Kubiak (współautorka) – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
 • Organizator:  Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt składa się z czterech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *