6:00 – 8:00 

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym.
 • Nauka i utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność artykulatorów. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00-8:30

 • Poranne zabawy ruchowe oraz gry integrujące grupę
 • Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30‐9:00 ŚNIADANIE

 • Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00-10:00

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:00-11:30

 • Swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo‐ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku oraz wdrażanie do samodzielności.

11:30-12:00 OBIAD

 • Celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:00-14:00

 • Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.
 • Czynności higieniczne w łazience i przygotowanie do posiłku.

14:00-14:30 PODWIECZOREK

 • Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

14:30-17:00

 • Podejmowanie aktywności własnej, organizacja zabaw indywidualnych z rówieśnikami.
 • Prowadzenie zabaw tematycznych, badawczych, ruchowych, ze śpiewu.
 • Zabawy z tekstem literackim.
 • Słuchanie literatury, oglądanie i poznawanie książek oraz czasopism.
 • Zabawy dowolne rozwijające umiejętność organizowania i podejmowania działalności zabawowej.
 • Podsumowanie dnia i planowanie działań na dzień następny.
 • Rozchodzenie się dzieci.