Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom;
 • uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • propagowanie praw dziecka;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • promocja placówki oświatowej;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 • kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rokszkolny 2021/2022.

Data rozpoczęcia projektu: 13.09.2021 r., data zakończenia projektu: 31.05.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *